مدارك لازم جهت ثبت شركت

- كپي صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات كپي از صفحه توضيحات ( هر دو در يك برگه A4 ) مربوط به تمامي مديران ، سهامداران و بازرسان شركت

 

- كپي پشت و روي كارت ملي  تمامي مديران ، سهامداران و بازرسان شركت  .  ( هر دو در يك برگه A4 )

- ارائه اصل شناسنامه و اصل كارت ملي تمامي مديران ، سهامداران و بازرسان شركت ( تاكيد ميشود اصل مدارك )

 

- واريز مبلغ   40000   ريال به حساب شماره   2171329011009   به نام ثبت اسناد و املاك كشور . بانك ملي شعبه دارائي تهران . كد 1204 . دقت شود كه واريز كننده وجه بايستي انجام دهنده امور اداري شركت باشد در غير اينصورت بلااعتبار است .   ( حواله خام در شركت موجود ميباشد و نيازي به مراجعه به بانك نميباشد )